I. DEFINICJE

 

Regulamin

 

 

niniejszy regulamin;

 

Sprzedawca

 

 

Konrad Siekierda, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Konrad Siekierda CONSULTING”  z siedzibą w Krakowie, przy ul. Brodowicza 7/10, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się NIP 9191825181;

 

Konsument

 

 

osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

Użytkownik

 

 

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu Produktu;

 

Produkt

 

 

treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy, korzystając z Serwisu (m.in. zestawy pytań, umowy) lub innego rodzaju świadczenie wskazane przez Sprzedawcę;

 

Serwis

 

 

wyodrębniona część witryny internetowej znajdująca się pod adresem sklep.konradsiekierda.pl, za pomocą której Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów, na zasadach określonych w Regulaminie;

 

Konto

 

 

indywidualny profil Użytkownika zarejestrowanego na witrynie internetowej Serwisu.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu prawidłowego korzystania z zakupionego Produktu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia elektronicznego z zainstalowanym systemem operacyjnym (np. Windows, Linux) oraz programu do odczytu plików zapisanych w formacie pdf. (np. Adobe Acrobat Reader) i/lub w formacie docx. (MS Word, Libre Office).

III. PROCES ZAKUPU PRODUKTU

 1. Zawarcie umowy między Użytkownikiem, a Sprzedawcą następuje po uzupełnieniu i złożeniu przez Użytkownika formularza zamówienia, obejmującego Produkty znajdujące się w jego koszyku zakupowym.
 2. W celu realizacji zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika indywidualnego Konta.
 3. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje link na wskazany przez siebie adres e-mail, umożliwiający zalogowanie do Konta.
 4. Po opłaceniu całej wartości zamówienia, Użytkownik uzyskuje możliwość pobrania zakupionych Produktów.  W tym celu należy zalogować się na Koncie, a następnie przejść do zakładki Pliki do pobrania, w której poprzez kliknięcie na odpowiedni guzik, będzie możliwe pobranie zakupionych Produktów.
 5. Od chwili udostępnienia Produktu, mającego charakter treści cyfrowych,  może on zostać pobrany przez Użytkownika, przy czym pobranie tego Produktu wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego Produktu – na zasadach określonych w rozdziale VII Regulaminu.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik może opłacić zamówienie dokonując przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę lub za pośrednictwem serwisu tpay.com.
 2. Zamówienie uznaje się za opłacone w momencie uznania całej kwoty zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem serwisu tpay.com, zamówienie uznaje się za opłacone w momencie uznania całej kwoty zamówienia na indywidualnym koncie Sprzedawcy w serwsie tpay.com.
 3. Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z wykorzystaniem metody płatności udostępnianej przez serwis tpay.com. Zasady korzystania z serwisu tpay.com zostały szczegółowo opisane w jego regulaminie, dostępnym tutaj.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Wszelkie regulacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych zostały zostały szczegółowo opisane w Polityce prywatności (link).
 2. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

VI. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Użytkownikowi Produktu wolnego od wad, zgodnego ze specyfikacją wskazaną w opisie.
 2. Użytkownik składa reklamacje za pomocą poczty elektronicznej kierowanej na adres sklep@konradsiekierda.pl lub wysyłając pismo na adres pocztowy Sprzedawcy.
 3. W treści reklamacji należy wskazać dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, Produkt podlegający reklamacji oraz zakres żądania Użytkownika.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W przypadku braku reakcji Sprzedającego  na złożoną przez Użytkownika reklamację, uznaje się że została ona uwzględniona w całości.

 VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Produktu. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia.
 2. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Produktu przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstępowania od Umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Produktu lub świadczenia usługi.
 3. Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej kierowanej na adres sklep@konradsiekierda.pl lub wypełniając formularz (dostępny tutaj) i wysyłając na adres pocztowy Sprzedawcy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Administrator zwraca całą kwotę na numer rachunku bankowego wskazany przez Konsumenta.

VIII. ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca zastrzega prawo do zamiany Regulaminu.
 2. Zmiany wprowadzone w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie.